Maak een afspraak

Een afspraak maken kan via ons online afsprakensysteem of telefonisch op 015 68 00 43.

Ben je een gekende patiënt en kom je voor een nieuwe klacht? Gelieve dan telefonisch contact op te nemen.

Meebrengen bij het eerste consult:

 • Identiteitskaart
 • Doktersvoorschrift
 • Verslagen van reeds voltooide onderzoeken of beeldvorming
 • Grote en kleine handdoek

Het annuleren van een afspraak kan telefonisch of online tot 24u op voorhand. Niet geannuleerde afspraken worden aangerekend.

Privacy & Cookie Policy

Laatst bijgewerkt 09/09/2022

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinact, Nekkerspoelstraat 30, 2800 Mechelen, 0847.696.955 (hierna: Kinact).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke cookies we gebruiken. Door je persoonsgegevens te delen op onze website, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en verklaar je dat je de inhoud ervan uitdrukkelijk aanvaardt.

Artikel 1. Welke gegevens verwerken we over jou?

Kinact verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Uitvoering van onze praktijk: telkens wanneer je beroep doet op onze diensten verwerken we mogelijk je naam en voornaam, aanspreking, rijksregisternummer, geslacht, taal, adres, nationaliteit, afbeelding identiteitskaart, mutualiteit, inschrijvingsnummer bij mutualiteit, verzekeringsstatuut, eventueel derdebetalersregeling, type aandoening, statuut chronische aandoening, doktersvoorschrift, verslag beeldvorming, gegevens over je arts, palliatieve status, e-mail adres en telefoonnummer.
 • Afspraak vastleggen: wanneer je bij ons een afspraak wenst vast te leggen verwerken wij, afhankelijk van de wijze waarop je deze afspraak vastlegt, mogelijk jouw naam en voornaam, e-mail adres, rijksregisternummer, telefoonnummer en gsm nummer.
 • Contactname: bij fysieke contactname of contactname via het formulier op onze website, per sociale media, per telefoon of per e-mail verwerken we mogelijk je naam en voornaam, e-mail adres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt.
 • Cookies: telkens je naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name je IP-adres invullen. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je onderaan;

Artikel 2. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor:

 • Uitvoering van onze praktijk en vastleggen afspraak: de uitvoering en facturatie van de verzochte behandeling, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt, of omdat Kinact een wettelijke verplichting heeft deze gegevens op te vragen, of omdat Kinact daartoe een gerechtvaardigd belang heeft. In het bijzonder verwerken we jouw medische gegevens met als rechtsgrond het uitvoeren van een medische behandeling of het stellen van een medische diagnose.
 • Contactname: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je verzocht hebt.
 • Cookies: om onze website te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website voor alle niet strikt noodzakelijke cookies.

Artikel 3 .Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden voor commerciële redenen.

Kinact kan externe dienstverleners aanstellen om specifieke diensten te verlenen. Zo maken wij gebruik van OxyCity om afspraken vast te leggen. Je kan echter ook ter plekke een afspraak vastleggen, telefonisch of per e-mail. Deze dienstverleners zullen gegevensverwerkingen uitvoeren namens ons en in opdracht van ons (in de hoedanigheid van verwerker).

Kinact zal verwerkers zorgvuldig en in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming selecteren. Daarnaast zal Kinact ervoor zorgen dat de verwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel schriftelijk contract en met wettelijke regelgeving op het gebied van gegevensverwerking.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

In sommige gevallen zijn wij verplicht jouw gegevens door te geven aan jouw mutualiteit. Op jouw expliciete verzoek kunnen we een verslag van onze behandeling ook overmaken aan jouw huisarts of de specialist die jouw behandeling voorziet.

Wij kunnen wel indien nodig omwille van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten je gegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten binnen de Kinact groep of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening eventueel zouden garanderen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de factuurdatum bewaren. Contactgegevens bewaren we zolang we een relatie met je hebben en tot 10 jaar na afloop daarvan, omwille van enerzijds de continuïteit van onze dienstverlening.

Wanneer je contact neemt via het formulier op onze website bewaren we de meegedeelde gegevens voor één maand vanaf het laatste contact. Tenzij wanneer je daarna ook patiënt wordt bij ons. Dan worden de relevante gegevens mee opgenomen in je kinesitherapeutisch dossier.

We bewaren jouw kinesitherapeutisch dossier gedurende 30 jaar te rekenen vanaf het laatste contact dat we met je hadden.

Onderaan de Privacy Policy staat meer informatie over de bewaartermijn van de cookies op onze website.

Artikel 5. Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@kinact.be, per post naar Nekkerspoelstraat 30, 2800, Mechelen of via de formulieren op onze Website.

Ten slotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. De website is bijvoorbeeld beveiligd met een SSL-certificaat. Daarnaast volgens wij bij wijze van voorbeelden regelmatig bewustwordingstrainingen, worden computers en software beveiligd met sterke wachtwoorden, maken wij gebruik een sterke virusscanner. Gegevens worden daarnaast niet zomaar meegedeeld wanneer derden dit kunnen horen.

In geen geval kan Kinact aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7. Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming. Zowel wij als derde partijen plaatsen cookies voor advertentiedoeleinden. In het voorkeurenmenu kies je zelf of je deze wil accepteren.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals jouw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder jouw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om onze website te beveiligen. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen

Analytische cookies

We willen onze website en diensten natuurlijk blijven verbeteren. Analytische cookies zijn daarbij een handig hulpmiddel. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina’s het populairst zijn, enz. We plaatsen ze evenwel nooit zonder jouw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht je ons je toelating geven.

Functionele cookies

We bieden je graag extra functies en persoonlijke instellingen aan, zodat je de beste surfervaring hebt. Functionele cookies helpen ons al een heel eind op weg. Ze laten ons onder andere toe om je taalkeuze te onthouden. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet werken.

Marketing cookies

Deze cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om je surfgedrag te volgen nadat je onze website hebt bezocht en/of om je gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. Je bepaalt zelf of je toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies.

WP Google Maps

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WP Google Maps voor het vertonen van kaarten. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren

Google reCAPTCHA

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Verzoeken van bots filteren
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Verzoeken van bots filteren
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Verzoeken van bots filteren

Google Maps

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google Maps voor het vertonen van kaarten. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Maps Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
verloopt direct
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op

Facebook

Marketing/Tracking, Functioneel

Gebruik

We gebruiken Facebook voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Facebook Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Laatste bezoek opslaan
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van account details
Naam
Expiratie
3 maanden
Functie
Opslaan van een unieke sessie ID
Naam
Expiratie
3 maanden
Functie
Adverteren of retargeting
Naam
Expiratie
90 dagen
Functie
Ingelogd houden van gebruikers
Naam
Expiratie
3 maanden
Functie
Volgen van bezoeken over verschillende websites
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Voorkomen van fraude
Naam
Expiratie
30 dagen
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Opslaan van browserspecificaties
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van account details

Functioneel

Naam
Expiratie
1 week
Functie
Bepalen van schermresolutie
Naam
Expiratie
90 dagen
Functie
Voorkomen van fraude
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan en volgen of het browser tabblad actief is

Instagram

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Instagram voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Instagram Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Regelen van frequentie van weergegeven advertenties

Complianz

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Bepaalt welke cookiebanner vertoond moet worden
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store if the cookie banner has been dismissed

Google Analytics

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 minuut
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar, per post naar Kinact, Nekkerspoelstraat 30, 2800 Mechelen of via de formulieren op onze website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: www.allaboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt je hier: www.youronlinechoices.eu.